Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Meulenkamp Automatisering. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Meulenkamp Automatisering met persoonsgegevens omgaat.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het reageren op uw aanvraag voor informatie omtrent onze producten of diensten via onze website.
 • Het toesturen van offertes en aanbiedingen over onze diensten en producten.
 • Het aangaan van overeenkomsten voor het uitvoeren van uw bestellingen, zodat wij voor het uitvoeren van uw bestelling met u kunnen communiceren via e-mail en telefoon.
 • Het toesturen van aanvullende, relevante informatie over Meulenkamp Automatisering aan diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om informatie te ontvangen over een product (zoals een bestelling, bijwonen van een bijeenkomst, deelname aan een commissie of anderszins), zolang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.
 • Het verlenen van toegang tot het besloten deel van onze website indien u een Tele Support Abonnement (onderhoudsovereenkomst voor een product van ons) heeft.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt en worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Voor het verstrekken van informatie vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen op het contactformulier op onze website. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft Meulenkamp Automatisering nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een e-mailadres of telefoonnummer nodig om met u in contact te komen en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij Meulenkamp Automatisering afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

BEWAARTERMIJNEN
Wanneer iemand een bestelling plaatst of een informatieaanvraag doet, bewaart Meulenkamp Automatisering de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Meulenkamp Automatisering op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

GEBRUIK BESLOTEN GEDEELTE WEBSITE
Als u klant bent van Meulenkamp Automatisering en een onderhoudscontract (Tele Support Abonnement) heeft, dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Meulenkamp Automatisering hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

GEGEVENS OVER GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES
Op onze website worden door ons geen bezoekgegevens bijgehouden. Om analyses uit te voeren en de website eventueel te optimaliseren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy-gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy-beleid van Google Analytics.
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Meulenkamp Automatisering geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

VERSTREKKINGEN AAN DERDEN
Meulenkamp Automatisering verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Meulenkamp Automatisering bepaalde werkzaamheden verrichten die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering en het leveren van uw bestellingen. Met onderstaande partijen maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen:

 • ICT-levernacier: Hobo-Online, Zaagstraat 15, 7556 MX Hengelo, www.hobo-online.nl
 • Accountant: AccountAdvies B.V., Twekkelerplein 42,  7553 LK Hengelo, www.accountadvies.nl
 • Leverancier GIS-toepassingen: IDgis B.V., Boomkamp 16, 7461 AX Rijssen, www.idgis.nl
 • Leverancier GIS-ondersteuning: Kragten B.V.,  Schoolstraat 8,  6049 BN Herten, www.kragten.nl

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij de wet ons daartoe verplicht. Wel kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien u ons daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals:

 • De computers en het netwerk van Meulenkamp Automatisering zijn optimaal beveiligd tegen aanvallen van buitenaf. We zorgen ervoor dat de software die daarvoor zorgt altijd recent is. Dit leggen we vast in een logboek.
 • Alle verkeer van en naar onze website verloopt via een versleutelde verbinding.
 • De toegang tot computers en software die met persoonsgegevens werken is beveiligd door sterke wachtwoorden of pincodes.

INFORMATIEVERZOEKEN, INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
U kunt ons schriftelijk of per email op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij onderstaand adres. Als u meer informatie wilt over Meulenkamp Automatisering, ons privacy-beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan ook contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als een klacht wilt indienen.

Meulenkamp Automatisering
Sloetsweg 137
7556 HM Hengelo
Telefoon: +31 74 2917694
E-mail: info@meulenkamp.nl

Als we uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens niet naar tevredenheid kunnen verhelpen, dan kunt u ook contact opnemen met de nationale privacy-toezichthouder (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Meulenkamp Automatisering adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 26 april 2018.